Numer projektu: POPW.01.02.00-20-0017/20

Tytuł projektu: „Wprowadzenie tablicy manipulacyjnej Woobiboard oraz układanek edukacyjnych z
potencjałem do internacjonalizacji na następujące rynki zagraniczne: Norwegia, Niemcy i Zjednoczone Emiraty Arabskie.”

Cele i efekty realizacji projektu:
W toku realizacji projektu wytwarzane przez Beneficjenta produkty w postaci tablic manipulacyjnych
Woobiboard (Mini, Midi, Standard, Plus, Premium XL, Premium Double, Combo) pobudzających
najmłodszych do kreatywnego myślenia zostaną wprowadzone na rynki zagraniczne, tj. Niemcy,
Zjednoczone Emiraty Arabskie i Norwegię, co w rezultacie pozwoli Przedsiębiorstwu na
dywersyfikację regionalną przychodów, a zdobyte doświadczenie oraz wprowadzony biznesplan
stanowić będą fundament dalszej ekspansji międzynarodowej, której realizacja stanowić będzie
kluczowy kamień milowy dla rozwoju Przedsiębiorstwa. Realizacja zadań objętych harmonogramem
rzeczowo-finansowym projektu umożliwi partycypację w charakterze wystawcy w imprezach
targowo-wystawienniczych o zasięgu międzynarodowym, co stworzy możliwość dla zaprezentowania
oferowanego asortymentu produktowego w tym jego funkcjonalności i praktycznego wykorzystania
szerokiemu gronu odbiorców z całego świata. Organizacja spotkań biznesowych zarówno w trakcie
trwania targów jak i w ramach wyjazdowych misji gospodarczych zaś stworzy możliwość dla
nawiązania docelowej współpracy biznesowej obopólnie korzystnej w wymiarze ekonomicznym dla
obu stron jak i uzyskania niezbędnej wiedzy na temat spersonalizowania oferty w odniesieniu do
potrzeb i oczekiwań zgłaszanych na rynku przez dane grupy konsumentów. Wizja przedsiębiorstwa
po przeprowadzeniu zakładanych zadań i osiągnięciu zadeklarowanych wartości docelowych
wskaźników rezultatu projektu to gigant w branży spersonalizowanych zabawek i akcesoriów
dziecięcych oraz zabawek edukacyjnych oferujący swoje produkty nie tylko na rynku krajowym
(polskim), ale i zagranicznym (Zjednoczone Emiraty Arabskie, Norwegia, Niemcy).

Wartość projektu: 761 245,70 PLN
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w realizowany projekt: 503 446,50 PLN